Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

a) Opdrachtnemer: Up Together. Up Together biedt begeleiding op maat, afgestemd op de zorgvraag van de Opdrachtgever. Gevestigd te Amsterdam. KVK-nummer 74069063

b) Opdrachtgever: degene die een overeenkomst afsluit met Up Together.

c) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Up Together sluit.

Artikel 2. Overeenkomst

a) Een overeenkomst komt tot stand nadat Up Together de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard.

b) Afwijkingen van de algemene voorwaarden gelden alleen indien schriftelijk met Up Together overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen

a) Alle aanbiedingen van Up Together zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

b) Up Together is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

c) Up Together is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot op het aan Up Together verschuldigde bedrag te eisen.

Artikel 4. Annuleren

a) Annuleren één op één begeleiding.
Het annuleren van een opdracht door een der partijen kan kosteloos geschieden tot 24 uur voor de overeengekomen begintijd van de uitvoering van de opdracht. Wordt de afspraak 24 uur voor aanvang geannuleerd dan zegt Opdrachtgever hierbij toe 100% van het totaalbedrag aan Up Together te zullen betalen.

b) Annuleren vakantieweek / logeerweekenden
Als de opdrachtgever de vakantieweek/logeerweekend annuleert zijn hiervoor bedragen verschuldigd aan Up Together:

  • Tot 3 maanden voor vertrek ben je 25% van de totale reissom aan Up Together verschuldigd.
  • Van 3 tot 1 maand voor vertrek ben je 50% van de totale reissom aan Up Together verschuldigd.
  • Van 1 maand tot 8 dagen voor vertrek is 75% van de totale reissom aan Up Together verschuldigd.
  • Vanaf 7 dagen voor vertrek ben je 100% van de totale reissom aan Up Together verschuldigd.

Let op, een annulering kan alleen gemeld worden per aangetekende brief. Hiermee wordt voorkomen dat er achteraf misverstanden kunnen ontstaan of een reis nu wel of niet is geannuleerd door de deelnemer.

c) Annuleren vriendenclub

Het annuleren van deelname aan een van de activiteiten kan kosteloos geschieden tot twee weken voor de overeengekomen begintijd van uitvoering van de activiteit. Wordt de activiteit door de opdrachtgever binnen twee weken voor aanvang van de activiteit geannuleerd dan aanvaardt de opdrachtgever aan Up Together het volledig overeengekomen bedrag te betalen.

Artikel 5. Betalingen

a) Bij een particuliere betaling van de reis, dient direct na ontvangst van de boekingsbevestiging 20% van de reissom te worden voldaan. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

b) Bij particuliere betaling dient 2 weken voor aanvang van de reis de volledige reissom te zijn voldaan.

c) Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichting voldoet raakt hij in verzuim, Up Together heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Reclames

a) Eventuele reclames worden door Up Together slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Up Together schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

b) Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

c) Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Up Together te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Up Together.

Indien de reclame door Up Together gegrond bevonden wordt, is Up Together uitsluitend verplicht de door Up Together vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden zonder tot enige andere vergoeding verplicht te zijn.

Artikel 7. Overmacht

a) Indien Up Together bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft Up Together het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie.

b) In geval er voor de uitvoering van de opdracht bestaande uit een groepsactiviteit onvoldoende deelnemers bestaan, is Up Together gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

c) Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de  overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Up Together kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Up Together, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

a) Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Up Together is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Up Together geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Ga je akkoord dat Up Together niet aansprakelijk is voor gemaakte schade. De aansprakelijkheid voor mogelijk ontstane schade aan zaken van derden en/of personen rust in een dergelijk geval volledig bij de deelnemer.

Artikel 9. Toepasselijk recht

a) De algemene voorwaarden berusten op het Nederlands recht.