Privacybeleid

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Up Together, is verantwoordelijk voor de verwerking en persoonsgegeven zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:
– www.uptogether.nl
– Info@uptogether.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Up Together verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
– Voor-en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
– Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uptogether.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Up Together verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Up Together verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Up Together neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (Irene van
Up Together) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Up Together bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor – en achternaam: Zolang Up Together actief is
– Informatieverstrekking adresgegevens: Zolang Up Together actief is
– Informatieverstrekking e-mailadres: Zolang Up Together actief is
– Informatieverstrekking bankrekeningnummer: 7 Jaar, belastingverplichting

Delen van persoonsgegevens met derden:
Up Together verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons
bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan gespecificeerd verzoek naar info@uptogether.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (
machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Up Together zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Up Together wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen:
Up Together neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@uptogether.nl